Експертни оценки на недвижими имоти

You are here: Home » Експертни оценки на недвижими имоти

Условно ще разделим недвижимите имоти на две основни групи, „сгради“ и „поземлени имоти“, като ще отбележим, че в голяма част от случаите, наблюдавани в практиката, оценяваните имоти са съвкупност и от двете, примери са: къщи, складови бази, производствени бази, спортни съоръжения и др., където имотите представляват сгради или част от сгради с прилежащ към тях терен. Имотите могат да бъдат разделени по много начини съгласно устройствени показатели, предназначение и други основни характеристики. Съгласно пазара на недвижими имоти, ние ще ги разделим както следва:
 

ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Апартаменти, къщи, вили, подземни и надземни гаражи и др.

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Самостоятелни магазини, търговски центрове, хотели, заведения, бензиностанции, газостанции, автосервизи и др.

ОФИС ПЛОЩИ

Самостоятелни офиси, административни сгради, бизнес паркове и др.

СКЛАДОВИ ПЛОЩИ

Самостоятелни складове, логистични бази и др.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ

Всички видове производствени бази (фабрики за преработка и производство на всякакъв вид продукция, сгради и съоръжения за енергодобив, животински ферми и рибарници и др.)

ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ

Сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни дейности, сгради, мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура и др.

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

УПИ (урегулирани поземлени имоти), ПИ (поземлени имоти), ПИ извън границите на населено място и др. Има три основни подхода за изготвяне на оценка на недвижим имот (приходен подход, разходен подход и пазарен подход), на базата на които се извежда стойност на обекта. Подборът на съответния метод или методи за оценка се базира на основните характеристики на имота (вид, предназначение, местоположение и др.) и целта на оценката.

Разгледайте нашите Цени или се свържете с нас да заявите оценка Контакти

Show Comments