Оценка на машини и съоръжения

You are here: Home » Оценка на машини и съоръжения


В оценителската дейност като „машини и съоръжения“ се приемат всички видове движимо имущество, което няма културна ценност , в това число влизат всички видове производствено оборудване, всички видове моторни и безмоторни превозни средства, електронни устройства, специализирана апаратура и др., както и всички трайно прикрепени към недвижими обекти съоръжения – поточни линии, транспортни линии (кранове, подемни установки, ескалатори, асансьори, подвижни рампи и др.), обслужващи системи и инсталации (в сгради и на открито) и др.

Оценяването се основава на основните подходи за остойностяване (приходен подход, разходен подход и пазарен подход). Стойност може да бъде представена както за отделните елементи, така и за съвкупност от всички оценявани обекти, като се взима предвид вида, предназначението и възможността на отделната апаратура или машина да функционира самостоятелно.

ПРИХОДЕН ПОДХОД

Определяне на стойността на обект, базирана върху възможността му да генерира приход.

РАЗХОДЕН ПОДХОД

Определяне на стойността на обект базирана върху разходите за създаването му.

ПАЗАРЕН ПОДХОД

Определяне на стойността на обект базирана върху пазарните условия в страната, реализацията на аналогични и сходни по характеристики обекти на пазара.

Разгледайте нашите Цени или се свържете с нас да заявите оценка Контакти

Show Comments