Други оценки

You are here: Home » Други оценки

Определяне на наеми цени на жилищни обекти, офис площи, производствени и складови бази и др.

(определянето на наемна цена на даден обект става съобразно пазарната му цена към момента на оценката, възможността му да генерира приход от дейност и множество други фактори влияещи пряко върху бъдещото му развитие.)

Изчисляване на право на строеж

(Стойност на право на строеж се извежда в случаи, когато строителят не е собственик на терена, в случаи когато се строи върху държавна или общинска земя или при съсобственост на имот, както и в други специфични ситуации. Правото на строеж се изчислява спрямо характеристиките на предвидения обект за строителство, особеностите на имота върху който ще се учредява, населеното място и зона в която попада, както и спрямо всички други влияещи му пряко фактори.)

Изготвяне на КСС (количествено стойностни сметки) за строителни и ремонтни работи

(КСС се изготвя за сгради в строеж, в процес на реконструкция и ремонт и в други случаи, когато е необходима оценка за свършените или предстоящите строително ремонтни работи. Изчислява се посредством осреднените цени на строителните материали на пазара, усредените разходи за труд, усреднените цени за изготвяне на строителна документации, както и всички усреднени, допълнителни разходи извършени или предвидени за извършване по обекта.)

Изготвяне на площообразуване на сгради

Оценки на щети

(Стойността на дадена щета е тясно свързана с цената за нейното отстраняване, продължителността на ремонтните работи и допълнителните разходи, предизвикани от нея. Тези оценки, най често се изготвят за застрахователн нужди, искове и др.)

Разгледайте нашите Цени или се свържете с нас да заявите оценка Контакти

Show Comments