Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

You are here: Home » Оценка на земеделски земи и трайни насаждения


Под „земеделски земи“ се разбират всички земи попадащи в землището на дадено населено място, които не са част от пътно-транспортната мрежа и не са отредени за друг вид дейност. Те могат да бъдат обобщени, като – ниви, пасища, ливади, овощни градини, лозя и др.

Спецификата им е основана върху местоположението (достъпността до имота, водоснабдяването и отдалечеността му от населеното място), релефа, почвения профил, степента на замърсяване на околната среда, категоризацията му и др.

Към „трайните насаждения“ приспадат всички овощни градини, лозя, както и всички градини засети с многогодишни растения (ягоди, малини и др.). При оценяването им, освен гореизброените характеристики, се взима предвид годишното плододаване, качеството на продукцията, оставащият живот на насажденията, съответните съоръжения и подобрения в имота (поливни системи, дренажи, регулаторни системи и др. помощни съоръжения), състоянието на пазара на съответната продукция, към момента на оценката и други фактори, определени от спецификата на имота.

Разгледайте нашите Цени или се свържете с нас да заявите оценка Контакти

Show Comments